Kĩ năng viết

  • 1005 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Reorder the following words to make meaningful sentences.

our – Maths – the – moment – teacher – is – teaching

Xem đáp án

Giải thích:

Tính từ sở hữu + Danh từ (our teacher)

Cụm từ at the moment (ngay lúc này) là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn thường đặt ở cuối câu

Công thức thì hiện tại tiếp diễn: S+be+V_ing (ai đang làm gì)

Đáp án:  Our teacher is teaching Maths at the moment

Tạm dịch: Hiện tại giáo viên của chúng tôi đang dạy môn Toán


Câu 2:

Reorder the following words to make meaningful sentences.

the – go – at – camping – sometimes – we – weekend

Xem đáp án

Sometimes (thỉnh thoảng) là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn, đứng sau chủ ngữ và trước động từ.

Cụm từ: go camping (cắm trại), at the weekend (cuối tuần)

Đáp án:  We sometimes go camping at the weekend.

Tạm dịch:  Thỉnh thoảng chúng tôi đi cắm trại vào cuối tuần.


Câu 3:

Reorder the following words to make meaningful sentences.

Xem đáp án

Giải thích:

Now (bây giờ) là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn thường đặt ở cuối câu

Công thức thì hiện tại tiếp diễn: S+be+V_ing (ai đang làm gì)

Đáp án:  We are playing in the schoolyard now.

Tạm dịch:  Bây giờ chúng tôi đang chơi trong sân trường.


Câu 4:

Reorder the following words to make meaningful sentences.

Xem đáp án

Giải thích:

- Cấu trúc: It is + adj + to + V_infi (thật là…để làm gì),

- join in st (tham gia vào cái gì)

Đáp án:  It is very interesting to join in the chess club in my school.

Tạm dịch:  Thật thú vị khi tham gia câu lạc bộ cờ vua ở trường tôi.


Câu 5:

Put the verbs in brackets in the correct tense form.

 

School                   (finish) at 4.30 p.m every day.

Xem đáp án

Giải thích:

Every day (hàng ngày) là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

Chủ ngữ là danh từ số ít (school-trường học) => Động từ thêm –s/-es

Động từ (finish-kết thúc) có tận cùng là đuôi –sh => thêm –es (finishes)

=> School finishes at 4.30 p.m every day.

Tạm dịch: Trường học kết thúc lúc 4.30 p.m mỗi ngày.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận