Kiểm tra unit 6- Our Tet holiday

  • 1030 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Special: /ˈspeʃl/

Spring: /sprɪŋ/

She: /ʃi/

Sugar: /ˈʃʊɡə(r)/

Câu B phát âm là / s / còn lại là / ʃ/

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Cheer: /tʃɪə(r)/

Child: /tʃaɪld/

Peach: /piːtʃ/

Chorus: /ˈkɔːrəs/

Câu   D    phát âm là /  k /  còn lại là / tʃ  /

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Tradition: /trəˈdɪʃn/

Condition: /kənˈdɪʃn/

Celebration: /ˌselɪˈbreɪʃn/

Question:  /ˈkwestʃən/

Câu   D    phát âm là / ʃə /  còn lại là / ʃ  /    

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Blossom: /ˈblɒsəm/

Discussion: /dɪˈskʌʃn/

Rooster: /ˈruːstə(r)/

Compass: /ˈkʌmpəs/

Câu B phát âm là / ʃ  / còn lại là / s /  

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Rice: /raɪs/

Celebrate: /ˈselɪbreɪt/

Calendar: /ˈkælɪndə(r)/

Smile: /smaɪl/

Câu C phát âm là / k  / còn lại là  / s  /  

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận