Kiểm tra- unit 7

  • 1030 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

thirty: /ˈθɜːti/   

theme: /θiːm/                      

both: /bəʊθ/               

them: /ðəm/

Câu D phát âm là /ð/ còn lại là /θ/  

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 

Xem đáp án

brother: /ˈbrʌðə(r)/   

weather: /ˈweðə(r)/                 

through: /θruː/                    

than: /ðən/

Câu C phát âm là /θ/ còn lại là /ð/  

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

schedule: /ˈʃedjuːl/                       

comedy: /ˈkɒmədi/               

red: /red/             

when: /wen/

Câu B phát âm là /ə/ còn lại là /e/ 

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

channel: /ˈtʃænl/        

game: /ɡeɪm/                 

national: /ˈnæʃnəl/             

relax: /rɪˈlæks/ 

Câu B phát âm là /e/ còn lại là /æ/   

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

show: /ʃəʊ/              

programme: /ˈprəʊɡræm/                       

sport: /spɔːt/                 

most: /məʊst/   

Câu C phát âm là /ɔ/ còn lại là /ə/    

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

11 tháng trước

Ngô Bích Ngọc

Bình luận


Bình luận