Ngữ âm: Âm /Θ/ & /Ð/

  • 862 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

the: /ðə/

there: /ðeə(r)/

think: /θɪŋk/

they: /ðeɪ/ 

Câu C phát âm là /θ/ còn lại phát âm là /ð/ 

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

earth: /ɜːθ/ 

feather: /ˈfeðə(r)/

theater: /ˈθɪə.tər/

thanks: /θæŋks/ 

Câu B phát âm là /ð/ còn lại phát âm là /θ/   

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

:  nothing:  /ˈnʌθɪŋ/

gather: /ˈɡæðə(r)/

method: /ˈmeθəd/

death: /deθ/  

Câu B phát âm là /ð/ còn lại phát âm là /θ/   

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

: them : /ðəm/

their: /ðeə(r)/

thin: /θɪn/

though: /ðəʊ/ 

Câu C phát âm là /θ/ còn lại phát âm là /ð/     

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

: those: /ðəʊz/

there:  /ðeə(r)/

thank: /θæŋk/

without:  /wɪˈðaʊt/ 

Câu C phát âm là /θ/ còn lại phát âm là /ð/        

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận