Ngữ âm: Âm /T/ và /ST/

  • 780 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án D từ gạch chân bomb là âm câm còn lại là / b /

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

but: /bət/

lost:  /lɒst/  
hot: /hɒt/

bet: /bet/

=> Đáp án B phát âm là / st / còn lại là / t / 

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

eat: /iːt/  

post: /pəʊst/

host: /həʊst/ 

coast: /kəʊst/ 

=> Đáp án A phát âm là / t / còn lại là / st /  

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

forest: /ˈfɒrɪst/

desert: /ˈdezət/

boat: /bəʊt/

coat: /kəʊt/

=> Đáp án A phát âm là / st / còn lại là / t / 

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

island:/ˈaɪlənd/

biggest: /bɪɡgist/

august: /ɔːˈɡʌst/

cost: /kɒst/

=> -s trong từ island là âm câm còn lại là / s / 

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận