Ngữ âm: âm / Ʌ / VÀ / ƏƱ /

  • 1348 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Come: /kʌm/

Month: /mʌnθ/

Mother:  /ˈmʌðə(r)/

Open:  /ˈəʊpən/ 

Câu D phát âm là /əʊ/ còn lại là /ʌ/

Đáp án: D


Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Hope: /həʊp/

Homework: /ˈhəʊmwɜːk/

One:  /wʌn/

Post:  /pəʊst/ 

Câu C phát âm là /ʌ/ còn lại là /əʊ/

Đáp án: C


Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Brother:  /ˈbrʌðə(r)/

Judo: /ˈdʒuːdəʊ/

Going: /ˈɡəʊɪŋ/

 Rode: /rəʊd/ 

Câu A phát âm là /ʌ/ còn lại là /əʊ/

Đáp án: A 


Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Nice: /naɪs/

Bicycle: /ˈbaɪsɪkl/

Ride: /raɪd/

Live: /lɪv/ 

Câu D phát âm là /ɪ/ còn lại là /aɪ/

Đáp án: D


Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Fun: /fʌn/

 Student: /ˈstjuːdnt/

Hungry:  /ˈhʌŋɡri/

Sun: /sʌn/ 

Câu B phát âm là /juː/ còn lại là /ʌ/

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Trần thị Liên

rất hay

Bình luận


Bình luận