Ngữ âm: Các âm /Z/ , / S/ và / ꞮZ/

  • 948 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Lives: /lɪvz/

Works: /wɜːks/

Plays: /pleɪz/

Studíe: /ˈstʌdiz/

Đáp án B phát âm là /s/ còn lại là /z/ 

  Đáp án: B


Câu 2:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Dance: /dɑːnsiz/

Make: /meɪks/

Ask: /ɑːsks/

Stop: /stɒps/

 Đáp án A phát âm là /iz/ còn lại là /s/ 

Đáp án: A


Câu 3:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

cooks: /kʊks/

tells: /telz/

reads: /riːdz/

goes: /ɡəʊz/ 

Đáp án A phát âm là /s/ còn lại là /z/ 

Đáp án: A


Câu 4:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Walks: /wɔːks/

Kisses: /kɪsiz/

Dances: /dɑːnsiz/

Boxes: /bɒksiz/

Đáp án A phát âm là /s/ còn lại là /iz/ 

Đáp án: A


Câu 5:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Wishes: /wɪʃiz/

Passes: /pɑːsiz/

Kisses: /kɪsiz/

Rubs: /rʌbz/

Đáp án D phát âm là /z/ còn lại là /iz/ 

 Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận