Ngữ pháp: Câu hỏi Wh

  • 976 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Put the correct Wh-qs into the box.

1.                  invented the television?

 

2.                 time is it?

 

3.                  do you go to school?

 

4.                 will she go next month?

 

 

5.                 are you crying?

 

Xem đáp án

Giải thích:

Who invented the television?

What time is it?

How do you go to school?

Where will she go next month?

Why are you crying?

Tạm dịch:

1.     Ai là người phát minh ra tivi?

2.     Mấy giờ rồi?

3.     Bạn đi học bằng cách nào?

4.     Cô ấy sẽ đi đâu vào tháng tới?

5.     Tại sao bạn khóc?


Câu 2:

Put the correct Wh-qs into the box.

Put the correct Wh-qs into the box (ảnh 1)

Put the correct Wh-qs into the box (ảnh 2)

1.                 volume buttons are there on the television?

2.                 is the ruler?

3.                  is your new television different from the old one?

4.                 do you feel tired?

5.                 were you born?

Xem đáp án

How many volume buttons are there on the television?

How long is the ruler?

How is your new television different from the old one?

How often do you feel tired?

When were you born?

Tạm dịch:

1. Có bao nhiêu nút âm lượng trên tivi?

2. Thước kẻ dài bao nhiêu?

3. Truyền hình mới của bạn khác với truyền hình cũ như thế nào?

4. Bạn có thường xuyên cảm thấy mệt mỏi?

5. Bạn sinh ra khi nào?


Câu 3:

Put the correct Wh-qs into the box.

Xem đáp án

Dựa vào ngữ nghĩa câu, ta có kết quả nối như sau:
1_c      2_d      3_e      4_b      5_a


Câu 4:

Choose the best answer.

A: _________ is your favourite cartoon?

B: It is Kung Fu Panda.

Xem đáp án

Who: Ai

What: Cái gì

When: Khi

Why: Tại sao

=> A:  What is your favourite cartoon? B: It is Kung Fu Panda.

Tạm dịch: A: Phim hoạt hình yêu thích của bạn là gì? B: Đó là Kung Fu Panda.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Choose the best answer.

_______ can kids learn from TV programmes?

Xem đáp án

Where: Ở đâu                     

What: Cái gì                        

When: Khi                      

How: Như thế nào  

=>  How  can kids learn from TV programmes? 

Tạm dịch: Làm thế nào trẻ có thể học từ các chương trình TV?

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận