Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 6 Thí điểm Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 3724 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Xem đáp án

Đáp án là D.

Đáp án D phát âm là /u:/ các đáp án khác phát âm là /ju:/.


Câu 2:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Xem đáp án

Đáp án là B.


Câu 3:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Xem đáp án

Đáp án là D.

Đáp án D phát âm là /z/ các đáp án khác phát âm là /s/.


Câu 4:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án là B.

Đáp án B phát âm là /z/ các đáp án khác phát âm là /s/


Câu 5:

Give the correct from of the verbs in the blankets.

Your mother (cook) ______________the meal every day.

Xem đáp án

Đáp án là: cooks.

Câu chia thời hiện tại đơn vì có mốc thời gian “every day”

Dịch: Mẹ của bạn nấu bữa ăn mỗi ngày.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 năm trước

Phạm Anh Thư

1 năm trước

Mít Ướt Bạn Jin

Bình luận


Bình luận

Viên Đào
15:28 - 21/10/2021

Câu 2:B
Câu 3: D
Câu 4:B
Câu 5: cooks

Loan PT
10:05 - 11/02/2022

Cach de dien dap an vao cho trong