Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 6 Thí điểm Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 2693 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Odd one out

Xem đáp án

Đáp án là D.

Đáp án D viewer có nghĩa là người xem. Các đáp án còn lại chỉ các thể loại phim.


Câu 2:

Odd one out

Xem đáp án

Đáp án là A.

Đáp án A score có nghĩa là điểm số. Các đáp án còn lại là tên các môn thể thao.


Câu 3:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Xem đáp án

Đáp án là B.

 Đáp án B có phần gạch chân phát âm là  các đáp án còn lại phát âm là 


Câu 4:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Xem đáp án

Đáp án là D.

Đáp án D có phần gạch chân phát âm là /ai/, các đáp án còn lại phát âm là / /i/.


Câu 5:

Choose the best answer

She uses the ____________ control to change the channel.

Xem đáp án

Đáp án là C.

Remote control: điều khiển từ xa

Dịch: Cô ấy dùng điều khiển từ xa để chuyển kênh.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 tháng trước

Đỗ Ngọc Phương Linh

Bình luận


Bình luận

Thị Thuỳ Linh Nguyễn
16:48 - 31/07/2021

qua hay

Ảnh đính kèm