Đề thi Tiếng Anh 6 Học kì 2 có đáp án, cực hay (Đề 1)

  • 2793 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A có phần gạch chân phát âm là /æ/, các đáp án còn lại phát âm là /ei/

 


Câu 2:

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B có phần gạch chân phát âm là /e/, các đáp án còn lại phát âm là /i:/

 


Câu 3:

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D có phần gạch chân phát âm là /ju/, các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/


Câu 4:

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D có phần gạch chân phát âm là /əʊ/, các đáp án còn lại phát âm là /ɔ/


Câu 5:

Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

My teacher ____________ good-looking.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Chủ ngữ số ít đi với tobe là “is”

Dịch: Thầy giáo tôi rất đẹp trai.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận