Trắc nghiệm Alat - Các nhóm và các loại đất chính (Trang 11, Atlat Địa lí Việt Nam)

  • 3995 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây không thuộc nhóm feralit?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây thuộc nhóm đất phù sa?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây thuộc nhóm đất feralit?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 17, cho biết phát biểu nào sau đây đúng về đất Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận