Trắc nghiệm Bài tập ôn tập chương 2: Số nguyên (có đáp án)

  • 625 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng với nhau rồi đặt dấu “-” trước kết quả  .

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Cho x − 236  là số đối của số 0 thì x là:

Xem đáp án

Số đối của số 0 là 0.

Vì x − 236  là số đối của số 0 nên

x −236=0

x = 0 + 236

x = 236.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho E = {3; −8; 0} . Tập hợp F gồm các phần tử của E và các số đối của chúng là?

Xem đáp án

Tập hợp F gồm các phần tử của E và E = {3; −8; 0} nên 3; −8; 0 là các phần tử của tập F

Số đối của 3  là -3

Số đối của -8  là 8

Số đối của 0 là 0

Do đó tập hợp F gồm các phần tử của E và các số đối của chúng là F = {3; −8; 0; −3; 8}

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cho M = {−5; 8; 7} . Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Ta có: M = {−5; 8; 7} suy ra M⊂Z .

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho các số sau: 1280; −291; 43; −52; 28; 1; 0 . Các số đã cho sắp xếp theo thứ tự giảm dần là:

Xem đáp án

Các số được xếp theo thứ tự giảm dần là:

1280; 43; 28; 1; 0; −52; −291.

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Quốc Huỳnh Đặng Kiến

rất hay và dễ hiểu

Bình luận


Bình luận