Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 15 có đáp án

  • 1057 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tỉ số phần trăm của 3 và 40 là:
 

Xem đáp án
3 : 40 × 100 = 7,5%
Chọn B

Câu 2:

Tỉ số phần trăm của 1,4 và 2,5 là:
 

Xem đáp án
1,4 : 2,5 × 100 = 56%
Chọn A

Câu 3:

 Lớp 5A có 32 học sinh trong đó có 8 học sinh là Nữ. Số học sinh Nữ chiếm số phần trăm so với học sinh cả lớp là:

Xem đáp án
Số học sinh Nữ chiếm số phần trăm so với học sinh cả lớp là:
8 : 32 × 100 = 25%
Chọn D

Câu 4:

Trong vườn có 50 cây cả cam và bưởi. Trong đó có 20 cây cam. Số cây bưởi chiếm số phần trăm so với tổng số cây trong vườn là:

Xem đáp án
Số cây bưởi trong vườn là:
50 – 20 = 30 (cây)
Số cây bưởi chiếm số phần trăm so với tổng số cây trong vườn là:
30 : 50 × 100 = 60%
Chọn C.

Câu 5:

Nhà An có nuôi 200 con gà trong đó có 40 con gà trống. Số gà trống chiếm số phần trăm so với số gà mái là:

Xem đáp án
Số con gà mái là:
200 – 40 = 160 (con)
Số gà trống chiếm số phần trăm so với số gà mái là:
40 : 160 × 100 = 25%
Chọn B.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận