Trắc nghiệm Các dạng toán về lũy thừa với số mũ tự nhiên (có đáp án)

  • 623 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Viết tích a4.a6 dưới dạng một lũy thừa ta được

Xem đáp án

Ta có a4.a6= a4+6= a10

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Lũy thừa nào dưới đây biểu diễn thương 178: 173

Xem đáp án

Ta có: 178: 173= 178-3= 175

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

+ Ta có: \[{5^2}{.5^3}{.5^4} = {5^{2 + 3 + 4}} = {5^9}\] nên A sai

+ \[{5^2}{.5^3}:{5^4} = {5^{2 + 3 + 4}} = {5^1} = 5\] nên B đúng

+ \[{5^3}:5 = {5^{3 - 1}} = {5^2};{5^1} = 5\] nên C, D sai

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Ta có:

+ 53= 5.5.5 = 125; 35= 3.3.3.3.3 = 243 nên 53< 35 (A đúng)

+ 34= 3.3.3.3 = 81 và 25= 2.2.2.2.2 = 32 nên 34>25 (B đúng)

+ 43= 4.4.4 = 64 và 26= 2.2.2.2.2.2 = 64 nên 43= 26nên 43= 26 (C đúng)

+ 43= 64; 82= 64 nên 43= 82 (D sai)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Tính 24+ 16 ta được kết quả dưới dạng lũy thừa là

Xem đáp án

Ta có 24+ 16 = 2.2.2.2 + 16

= 16 + 16 =32 =2.2.2.2.2

= 25

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận