Trắc nghiệm Các dạng toán về ước chung, ước chung lớn nhất (có đáp án)

  • 538 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tìm ước chung của 9 và 15.

Xem đáp án

- Ta có:

Ư(9) ={1,3,9} và Ư(15) ={1,3,5,15}

Vậy ƯC(9,15) = Ư(9)∩ Ư(15) = {1,3}

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Viết các tập hợp Ư(6); Ư(20); ƯC(6,20).

Xem đáp án

Ta có:

Ư(6) ={1,2,3,6} và Ư(20) ={1,2,4,5,10,20}

Vậy ƯC(6,20) ={1,2}

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Giao của tập của hai tập hợp  A={toán, văn, thể dục, ca nhạc} và

B={mỹ thuật, toán, văn, giáo dục công dân}}.

Xem đáp án

Gọi C=A∩B

Vậy C={toán, văn}

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

ƯCLN của a và b là:

Xem đáp án

Nếu a chia hết cho b thì b là ước của a.

Mà b cũng là ước của b nên b∈ƯC(a; b)

Hơn nữa bb là ước lớn nhất của b nên ƯCLN(a,b) = b

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Tìm ƯCLN của 15, 45 và 225.

Xem đáp án

Ta có: 15 = 3.5; 45 = 32.5;  225 = 52.32

Nên ƯCLN(15; 45; 225) = 3.5 = 15.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận