Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 1 (có đáp án): Việt Nam trên con đường đổi mới và hội nhập (Phần 2)

  • 3055 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa bắt đầu từ

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: Công cuộc đổi mới ở nước ta diễn ra theo xu hướng dân chủ hoá đời sống kinh tế - xã hội, phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới.


Câu 2:

Nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng do

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: Sau năm 1975, Việt Nam rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài, trầm trọng. Năm 1986 Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới bắt đầu từ ngành nông nghiệp và lan sáng các ngành công nghiệp, dịch vụ. Sau khoảng 20 năm thì công cuộc đổi mới đã đưa đất nước đã thoát khỏi khủng hoảng kéo dài và đây được coi là một thành tựu quan trọng nhất của công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội ở nước ta.


Câu 3:

Công cuộc Đổi mới của nước ta không diễn ra theo xu thế nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: Chính sách kinh tế của nước ta là “Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN”. Đáp án A: “phát triển triển nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa” là sai.


Câu 4:

Mục tiêu của công cuộc đổi mới kinh tế xã hội ở nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: Các định hướng chính để đẩy mạnh Công cuộc đổi mới gồm 6 mục tiêu, đó là: Tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo; đồng bộ thể chế kinh tế thị trường; Công nghiệp hóa gắn với kinh tế tri thức; Hội nhập kinh tế quốc tế; Bảo vệ tài nguyên, môi trường và sự phát triển bền vững và chống lại tệ nạn xã hội,…


Câu 5:

Định hướng nào không phải là biện pháp đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập của nước ta?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: Các định hướng chính để đẩy mạnh Công cuộc đổi mới gồm 6 mục tiêu:

1. Tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo ⇒ A đúng.

2. Đồng bộ thể chế kinh tế thị trường.

3. Công nghiệp hóa gắn với kinh tế tri thức.

4. Hội nhập kinh tế quốc tế.

5. Bảo vệ tài nguyên, môi trường và sự phát triển bền vững ⇒ C đúng.

6. Chống lại tệ nạn xã hội,…

⇒ Ý C không phải là biện pháp đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập ở nước ta.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận