Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

  • 3580 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Điều kiện thiên nhiên thuận lợi cho hoạt động đánh bắt hải sản của nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Điều kiện thiên nhiên thuận lợi cho hoạt động đánh bắt hải sản của nước ta là bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng về sự giàu có thuỷ sản của biển Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Phát biểu không đúng về sự giàu có thuỷ sản của biển Việt Nam là: Có trữ lượng dầu khí lớn tập trung ở thềm lục địa phía Nam.


Câu 3:

Ngư trường trọng điểm nằm ngoài khơi xa của vùng biển nước ta là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Ngư trường trọng điểm nằm ngoài khơi xa của vùng biển nước ta là ngư trường Quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa.


Câu 4:

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng với nguồn lợi hải sản của biển nước ta?

1) Có hơn 2.000 loài cá.

2) Hơn 100 loài tôm.

3) Nhiều loài đặc sản.

4) Rong biển không có.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Phát biểu đúng với nguồn lợi hải sản của biển nước ta là: Có hơn 2.000 loài cá, hơn 100 loài tôm, nhiều đặc sản,...


Câu 5:

Thuận lợi chủ yếu cho việc khai thác thuỷ sản ở nước ta là có

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Thuận lợi chủ yếu cho việc khai thác thuỷ sản ở nước ta là có 4 ngư trường trọng điểm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận