Trắc nghiệm Địa Lí 12: (có đáp án) Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

  • 1489 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết tỉnh (thành phố) nào sau đây thuộc Đông Nam Bộ có chung đường biên giới trên đất liền với Campuchia?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích

B1. Nhận dạng kí hiệu đường biên giới trên bộ ở Atlat trang 3.

B2. Căn cứ vào  Atlat ĐLVN trang 29, xác định các tỉnh có chung đường biên giới trên đất liền với  Campuchia là Tây Ninh, Bình Phước.


Câu 2:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết cây cao su phân bố chủ yếu ở tỉnh nào sau đây thuộc Đông Nam Bộ?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích

B1. Nhận dạng kí hiệu cây cao su ở Atlat trang 29.

B2. Kí  hiệu cây cao su thể hiện nhiều nhất ở tỉnh Bình Phước

=> Cây cao su phân bố chủ yếu ở tỉnh Bình Phước.


Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc Đông Nam Bộ có quy mô trên 120 nghìn tỉ đồng?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích

B1. Nhận dạng kí hiệu trung tâm công nghiệp (vòng tròn màu đỏ).

B2.Vòng tròn lớn nhát thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp ở quy mô trên 120 nghìn tỉ đồng là: TP. Hồ Chí Minh.


Câu 4:

Việc phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ đặt ra nhu cầu lớn về

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Việc phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ đặt ra nhu cầu lớn về cơ sở năng lượng.


Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy điện nào sau đây ở Đông Nam Bộ chạy bằng tuabin khí?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Căn cứ vào Atlat ĐLVN trang 29:

B1. Nhận dạng kí hiệu nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí.

B2. Xác định được:

- Nhà máy điện chạy bằng khí là Bà Rịa.

- Các nhà máy điện thủy điện: Cần Đơn, Thác Mơ, Trị An.

=> Loại đáp án A, B, D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận