Trắc nghiệm Địa lý 12 Cánh diều Chủ đề 5: Các vùng kinh tế trọng điểm có đáp án

  • 42 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây phản ánh không chính xác đặc điểm của các vùng kinh tế trọng điểm?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ bao gồm các tỉnh, thành phố nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Nhận định nào sau đây không đúng với thế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ được thành lập vào năm nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận