Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 12 (có đáp án): Cơ chế xác định giới tính

  • 1725 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đặc điểm của NST giới tính là

Xem đáp án

Đáp án D

NST giới tính luôn chỉ có một cặp trong tế bào sinh dưỡng


Câu 2:

Trong tế bào sinh dưỡng của đa số các loài, số NST giới tính bằng

Xem đáp án

Đáp án B

Trong tế bào sinh dưỡng của đa số các loài có 1 cặp NST giới tính

Ngoài ra có 1 số loài chỉ có 1 NST giới tính: VD Châu chấu đực chỉ có 1 NST X


Câu 3:

Trong tế bào sinh dưỡng của mỗi loài sinh vật thì NST giới tính

Xem đáp án

Đáp án C

Trong tế bào sinh dưỡng, NST giới tính tồn tại thành cặp tương đồng (XX) hoặc không tương đồng (XY)


Câu 4:

Trong tế bào 2n ở người, kí hiệu của cặp NST giới tính là

Xem đáp án

Đáp án A

Trong tế bào 2n ở người, kí hiệu của cặp NST giới tính làXX ở nữ và XY ở nam


Câu 5:

Loài dưới đây có cặp NST giới tính XX ở giới đực và XY ở giới cái là

Xem đáp án

Đáp án B

Ở một số loài như châu chấu, bướm, chim: giới đực (XX), giới cái (XY)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận