Trắc nghiệm Sinh 9 (có đáp án): Phép lai phân tích (P1)

  • 2657 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách

Xem đáp án

Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể mang kiểu hình lặn.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Lai phân tích là:

Xem đáp án

Phép lai phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trạng trội cần xác định kiểu gen với cơ thể mang tính trạng lặn.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Muốn tiến hành phép lai phân tích người ta cho đối tượng nghiên cứu

Xem đáp án

Phép lai phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội với cơ thể đồng hợp lặn về các tính trạng tương ứng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Phép lai …(I)… là phép lai được sử dụng để nhằm kiểm tra …(II)… của một cơ thể mang tính trội nào đó là thuần chủng hay không thuần chủng cách làm là cho cơ thể mang tính trội cần kiểm tra lai với cơ thể mang …(III)… 

I, II, III lần lượt là:

Xem đáp án

Phép lai phân tích là phép lai được sử dụng để nhằm kiểm tra kiểu gen của một cơ thể mang tính trội nào đó là thuần chủng hay không thuần chủng cách làm là cho cơ thể mang tính trội cần kiểm tra lai với cơ thể mang tính trạng lặn

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Lai phân tích là phép lai:

Xem đáp án

Lai phân tích là phép lai giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cơ thể mang tính trạng lặn để kiểm tra kiểu gen

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận