Trắc nghiệm Sinh Học 9 Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

  • 1589 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Hoạt động nào dưới đây của cây xanh chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng:

Xem đáp án

Cả 3 hoạt động hô hấp, quang hợp, thoát hơi nước của cây xanh đều chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật như thế nào?

Xem đáp án

Ánh sáng làm thay đổi những đặc điềm hình thái và hoạt động sinh lí của thực vật.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Hiện tượng tỉa cành tự nhiên là do?

Xem đáp án

Hiện tượng tỉa cành tự nhiên là do các cành không tiếp xúc được với ánh sáng, không quang hợp được, tiêu tốn nhiều năng lượng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Tuỳ theo khả năng thích nghi của thực vật với nhân tố ánh sáng, người ta chia thực vật làm 2 nhóm là:

Xem đáp án

Thực vật được chia thành 2 nhóm khác nhau tùy thuộc vào khả năng thích nghi với điều kiện chiếu sáng:

+ Thực vật ưa sáng

+ Thực vật ưa bóng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cây ưa sáng thường sống nơi nào?

Xem đáp án

Cây ưa sáng thường sống nơi quang đãng.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận