Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 2 Writing có đáp án

  • 1480 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: How many/ picture/ there/ wall?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: cấu trúc “how many + Ns + are there + in/ on the + N?”: có bao nhiêu

On the wall: ở trên tường

Dịch: Có bao nhiêu bức tranh ở trên tường?


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:This/ department store/ to the left/ post office.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: To the left of: về phía bên trái của

Dịch: Cửa hàng bách hoá này nằm phía bên trái của bưu điện.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:My uncle/ live/ countryside/ family.

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: cấu trúc: “live in sw with sb”: sống ở đâu với ai

Dịch: Chú của tôi sống ở vùng nông thôn với gia đình.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: Her cat/ play with/ ball/ under/ table now.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: Câu ở thời hiện tại tiếp diễn vì có trạng từ “now”

Play with st: chơi đùa với cái gì

Dịch: Con mèo của cô ấy đang chơi đùa với 1 quả bóng ở dưới gầm bàn.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:Could you/ show/ me/ way/ cinema, please?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích:

Cấu trúc hỏi đường lịch sự: “Could you show me the way to the + N?”: Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến… được không?

Dịch: Bạn có thể chỉ tôi đường đến rạp chiếu phim được không?


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận