Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 4 Writing có đáp án

  • 1291 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words    

Question: The/ post office/ next/ the hotel.

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: next to: bên cạnh

Dịch: Bưu điện ở bên cạnh khách sạn.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words    

Question:This shop/ sell/ cheaper things/ that one.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: Câu so sánh hơn: “be + adj ngắn + đuôi –er + than”

Dịch: Cửa hàng này bán đồ rẻ hơn cửa hàng kia.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words    

Question:This street/ so/ narrow/ cars/ can’t/ go past

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: Cấu trúc: “be + so + adj + that + SV”: quá…đến nỗi mà…

Dịch: Con đường này quá chật đến nỗi mà ô tô chẳng đi qua được.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words    

Question: Can/ you/ tell me/ way/ from/ our school/ your house?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích:

Cấu trúc hỏi đường: “Can/ could + S + tell me the way to the + N?”: bạn có thể chỉ tôi đường từ… đến… được không?

Dịch: Bạn có thể chỉ tôi đường từ trường mình đến nhà bạn được không?


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words    

Question: Go straight/ and then/ turn/ left. The hotel/ your right.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: on one’s right: ở phía bên phải của ai đó

Dịch: Đi thẳng, rẽ trái. Khách sạn ở bên phải của bạn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận