Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 5 Writing có đáp án

  • 1146 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: There/ compass/ sleeping bag/ and/ some plasters/ in/ their backpack.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: Cấu trúc “there is + N số ít”: có…

Dịch: Có một cái la bàn, 1 cái túi ngủ, và ít băng gạc trong balo của họ.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:Is/ Nile/ longest/ river/ world?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích:

cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: “the + adj ngắn + đuôi –est”

Dịch: Có phải sông Nile là sông dài nhất thế giới không?


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:I/ have never/ be/ more beautiful/ a waterfall/ before.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích:

Câu chia ở hiện tại hoàn thành “have/ has + pII”

Dịch: Tôi chưa từng đến thác nước nào đẹp hơn cái này.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:This site/ famous/ thrilling/ scenery.

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích:

cấu trúc “be famous for”: nối tiếng về cái gì

Dịch: Địa danh này nổi tiếng với phong cảnh hữu tình.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:I/ call/ the/ travel agents/ now.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Câu chia ở thời hiện tại tiếp diễn vì có mốc thời gian “now”.

Dịch: Bây giờ tôi đang gọi cho công ty du lịch.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận