Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 6 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 1346 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: People often __________ their house at Tet.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: decorate: trang trí

Dịch: Mọi người thường trang trí nhà cửa vào dịp Tết.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:The first one to step in the house in the New Year is _____________.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: first-footer: người xông đất

Dịch: Người đầu tiên bước vào nhà trong dịp năm mới là người xông đất.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:In the North of Vietnam, people usually buy _____________ blossoms on New year

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: peach blossoms: hoa đào

Dịch: Ở miền Bắc của Việt Nam, mọi người thường mua hoa đào vào dịp năm mới.

 


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: We _____________ a calendar on the wall tomorrow.

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích:

câu chia ở thời tương lai đơn “will + V” vì có mốc thời gian “tomorrow”.

Dịch: Chúng ta sẽ treo lịch lên tường vào ngày mai.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: My mother told me to empty _____________ the rubbish.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích:

empty out the rubbish: đổ rác

Tell sb to V: bảo ai làm gì

Dịch: Mẹ bảo tôi đổ rác.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

김지원
08:01 - 30/11/2020

very good