Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 9 Phonetics and Speaking có đáp án

  • 1217 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ɑ/ các đáp án còn lại phát âm là /oʊ/


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /ai/


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /oʊ/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ei/ các đáp án còn lại phát âm là /i:/


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ai/ các đáp án còn lại phát âm là /i/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Gia Bách

good

Bình luận


Bình luận