Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 9 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 1681 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: There are seven ____________ in the world.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích:

continents: lục địa

Dịch: Có 5 lục địa trên thế giới.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: London is one of the most interesting city I ____________.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích:

câu chia thời hiện tại hoàn thành vì có trạng từ “ever”

Dịch: London là một trong những thành phố thú vị nhất tôi từng ghé thăm.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: He sent me a ____________ of world’s heritages.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: postcard: tấm bưu thiếp     

Dịch: Anh ấy gửi tôi 1 tấm bưu thiếp các di sản thế giới.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: I have never seen such a strange ____________. It has green color and big eyes.

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: creature: sinh vật

Cấu trúc “such + a/an + adj + N”: một cái gì đó như thế, như vậy

Dịch: Tôi chưa từng thấy con gì lạ như con này. Nó có màu xanh và đôi mắt lớn.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:It is exciting to explore this ancient ____________.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: palace: cung điện

Dịch: Thật thú vị khi khám phá cung điện cổ kính này.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận