Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 11 (có đáp án): Tạo các hiệu ứng động

  • 2346 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên:

Xem đáp án

Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên hấp dẫn, sinh động và thu hút sự chú ý. Nhưng cần lưu ý rằng sử dụng quá nhiều hiệu ứng có thể không giúp đạt mục đích mà có thể gây ra tác dụng ngược.Vì vậy sử dụng hiệu ứng động hợp lí là một điều quan trọng.

→ Đáp án D


Câu 2:

Sau khi đã thiết kế xong bài trình diễn, cách làm nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó?

Xem đáp án

Sau khi đã thiết kế xong bài trình diễn, để trình chiếu ngay bài trình diễn đó ta chọn Slide Show -> View Show hoặc chọn View -> Slide Show hoặc nhấn phím F5

→ Đáp án A


Câu 3:

Các bước tạo hiệu ứng động tùy biến cho đối tượng:

Xem đáp án

Các bước tạo hiệu ứng động tùy biến cho đối tượng: Chọn các trang chiếu. Mở bảng chọn Slide Show → Animation Schemes…Nháy chọn hiệu ứng thích hợp.

→ Đáp án B


Câu 4:

Để tạo hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu, ta chọn:

Xem đáp án

Để tạo hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu, ta chọn các trang cần tạo, chọn Slide Show → Slide Transition và nháy chọn hiệu ứng thích hợp.

→ Đáp án D


Câu 5:

Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án

Khi tạo hiệu ứng động cho một khối văn bản ta có thể cho xuất hiện lần lượt từng từ trong khối văn bản khi trình chiếu, Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho 1 slide bất kỳ hoặc tất cả các slide trong bài trình diễn. Vì vậy có thể thay đổi kiểu hiệu ứng cho các dối tượng trong slide tùy ý.

→ Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận