Trắc nghiệm Toán 5 Bài 1: (có đáp án) Diện tích hình tam giác

  • 1973 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 3:

Cho tam giác ABC có đường cao AH = 1,75dm. Cạnh BC bằng 75 đường cao. Tính diện tích tam giác ABC.

Xem đáp án

Đáp án :

Độ dài cạnh BC là:

1,75×75=2,45 (dm)

Diện tích tam giác ABC là:

2,45×1,75:2=2,14375 (dm2)


Câu 4:

Cho tam giác vuông ABC có góc A = 900. Cạnh AB = 0,03m; cạnh AC dài hơn AB là 0,01m; cạnh BC dài bằng 54 cạnh AC.

Cho tam giác vuông ABC có góc A = 90 độ. Cạnh AB = 0,03m (ảnh 1)

a)Tính diện tích tam giác ABC theo đơn vị xăng-ti-mét vuông.

b)Tính độ dài đường cao AH.

Xem đáp án

Đáp án :

Đổi 0,03m = 3cm

0,01m = 1cm

Cạnh AC dài là: 3 + 1 = 4cm

Cạnh BC dài là:4×54=5 cm

a. Diện tích tam giác ABC là: S = (3 x 4) : 2 = 6cm2

b. Có AH x BC = AB x AC = 2 x S

Độ dài đường cao AH là: 2 x 6 : 5 = 2,4cm


Câu 5:

Cho tam giác ABC có BC = 10cm. Khi mở rộng thêm đáy đoạn CM = 5,2cm thì diện tích phần mở rộng là 41,6 . Tính diện tích của tam giác ABC.

Cho tam giác ABC có BC = 10cm. Khi mở rộng thêm đáy đoạn CM (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án

Diện tích phần mở rộng là diện tích tam giác ACM có chiều cao bằng chiều cao của AH của tam giác ABC.

Độ dài của AH là:

41,6 : 5,2 = 8cm

Diện tích tam giác ABC là:

(8 x 10) : 2 = 40cm2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận