Trắc nghiệm Toán 5 Bài 8: (có đáp án) Phép cộng số thập phân. Tổng nhiều số thập phân

  • 2097 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Phép cộng số thập phân có những tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Phép cộng số thập phân có các tính chất:

+ Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai số hạng trongg một tổng thì tổng không thay đổi.

+ Tính chất kết hợp: Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba thì ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại.

+ Cộng với số 0: Số thập phân nào cộng với 0 cũng bằng chính số thập phân đó.

Vậy cả A, B, C đều đúng.

Đáp án C


Câu 2:

Cho phép tính: 18,253 + 7,7. Cách đặt tính nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Khi đặt tính, ta viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau, các dấu phẩy của các số hạng thẳng cột với nhau.

Vậy trong các cách đặt tính chỉ có cách đặt C là đúng.

Đáp án C


Câu 3:

Thực hiện tính: 17,36 + 42,52 = ?

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

+17,3642,52¯59,88

Vậy 17,36+42,52=59,88

Đáp án B


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

83,7 + 9,68 = c

Xem đáp án

Ta đặt tính và đặt tính như sau:

Vậy 83,7+9,68=93,38


Câu 5:

Tính: 5,3 + 38,93 + 16

Xem đáp án

Ta đặt tính và đặt tính như sau:

Vậy 5,3+38,93+16=60,23

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận