Dạng 1: nhận biết các quan hệ: điểm thuộc, không thuộc đường thẳng; đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt; ba điểm thẳng hàng

  • 218 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ sau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Có hai đường thẳng là: m, n. Do đó, đáp án A sai.

Các điểm nằm trên đường thẳng m là: H, A. Do đó, đáp án D đúng.

Các điểm nằm trên đường thẳng n là H, C.

Do đó, đáp án B sai.

Điểm L không thuộc đường thẳng nào.

Đáp án C sai vì không có ba điểm nào cùng nằm trên một đường thẳng.


Câu 2:

Cho đường thẳng d không chứa điểm B và đi qua điểm A, điểm C nằm trên đường thẳng d và không thuộc đường thẳng c. Kí hiệu nào dưới đây diễn đạt đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B


Câu 3:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau:  Kết luận nào dưới đây là đúng? (ảnh 1)

Kết luận nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Điểm O nằm trên đường thẳng m và x.

Điểm H nằm trên đường thẳng t và x.

Điểm I nằm trên đường thẳng n và x.

Điểm M nằm trên đường thẳng n.

Điểm N không thuộc bất kỳ đường thẳng nào.


Câu 4:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau:   Đường thẳng n đi qua những điểm nào? A. Điểm O và điểm H; B. Điểm H và điểm I; C. Điểm I và điểm M; D. Điểm M. (ảnh 1)

Đường thẳng n đi qua những điểm nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Điểm I và điểm M nằm trên đường thẳng n nên đường thẳng n đi qua hai điểm I và M.


Câu 5:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau:   Bộ ba điểm thẳng hàng là A. O, H, I; B. H, N, K; C. O, N, M; D. O, H, N. (ảnh 1)

Bộ ba điểm thẳng hàng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ba điểm O, H, I cùng nằm trên đường thẳng x nên ba điểm đó thẳng hàng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận