Dạng 1: nhận biết đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng

  • 151 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hình vẽ nào là đoạn thẳng MN?.

Hình vẽ nào là đoạn thẳng MN? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án A là đường thẳng MN.

Đáp án B là tia MN.

Đáp án C là tia NM.


Câu 2:

Điểm thuộc đoạn thẳng FG là

Điểm thuộc đoạn thẳng FG là   A. M, N; B. M, F, I, H; C. I, H; D. I, H, G, N. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các điểm nằm trên đoạn thẳng FG và nằm giữa hai điểm F và G là I, H.


Câu 3:

Cho hình vẽ sau. Có bao nhiêu đoạn thẳng có chung mút I?

Cho hình vẽ sau. Có bao nhiêu đoạn thẳng có chung mút I?   A. 3; B. 4; C. 5; D. 6. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các đoạn thẳng có chung mút I là IJ, IK, IO, IL.


Câu 4:

Cho hình vẽ sau. Số đoạn thẳng có chung mút D là

Cho hình vẽ sau. Số đoạn thẳng có chung mút D là   A. 4; B. 3; C. 2; D. 1. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các đoạn thẳng có chung mút D là DA, DB, DE, DC.


Câu 5:

Cho hình vẽ sau. Có bao nhiêu đoạn thẳng trong hình vẽ dưới đây?

Cho hình vẽ sau. Có bao nhiêu đoạn thẳng trong hình vẽ dưới đây?   A. 6; B. 8; C. 10; D. 12. (ảnh 1)

Xem đáp án

 

Đáp án đúng là: A

Trong hình vẽ trên, có 6 đoạn thẳng là: BA, BM, BC, AM, AC, MC.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận