Dạng 1: Nhận biết góc, đỉnh và cạnh của góc. Góc bẹt có đáp án

  • 194 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Vẽ các góc xOy, yOz, zOt sao cho tia Oz nằm trong góc xOy, tia Oy nằm trong góc zOt và xOt là góc bẹt. Hình vẽ nào sau đây đúng?Vẽ các góc xOy, yOz, zOt sao cho tia Oz nằm trong góc xOy, tia Oy nằm trong góc zOt và xOt là góc bẹt. Hình vẽ nào sau đây đúng? (ảnh 1)

Vẽ các góc xOy, yOz, zOt sao cho tia Oz nằm trong góc xOy, tia Oy nằm trong góc zOt và xOt là góc bẹt. Hình vẽ nào sau đây đúng? (ảnh 2)
 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đề bài cho ta góc xOt là góc bẹt. Quan sát hình vẽ ta thấy chỉ có đáp án A và C có góc xOt là góc bẹt.

Tia Oz nằm trong góc xOy nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy.

Tia Oy nằm trong góc zOt nên tia Oy nằm giữa hai tia Oz và Ot.


Câu 2:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khẳng định A sai vì: Hình tạo bởi hai tia phân biệt nhưng không chung gốc thì không phải là một góc.

Khẳng định B sai vì: Hình tạo bởi hai tia bất kì trên một đường thẳng nhưng không chung gốc thì không phải là một góc bẹt.

Góc bẹt có hai cạnh là hai tia đối nhau, do đó hình tạo bởi hai tia trùng nhau không phải là góc bẹt. Đáp án C sai, đáp án D đúng.


Câu 3:

Trong các phương án nào sau đây, phương án nào sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Góc là hình gồm hai tia chung gốc nên A đúng.

Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau nên B sai vì hai tia chung gốc chưa chắc đã đối nhau.

Hai góc bằng nhau có số đo bằng nhau nên C đúng.

Hai góc có số đo bằng nhau thì bằng nhau nên D đúng.


Câu 4:

Gọi O là giao điểm của ba đường thẳng xy; zt; uv. Các góc bẹt đỉnh O

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Gọi O là giao điểm của ba đường thẳng xy; zt; uv. Các góc bẹt đỉnh O là (ảnh 1)

Các tia Ox và Oy; Oz và Ot; Ou và Ov là hai tia đối nhau nên các góc bẹt có đỉnh O tạo thành là xOy^;  uOv^;  zOt^.


Câu 5:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau:  Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng về góc, đỉnh và cạnh trong hình vẽ trên? (ảnh 1)

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng về góc, đỉnh và cạnh trong hình vẽ trên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Góc trên là góc xOy, đỉnh O, cạnh Ox và Oy.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận