Dạng 1: Liệt kê các kết quả có thể xảy ra của một số trò chơi, thí nghiệm có đáp án

  • 200 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Phép thử nghiệm: Bạn Mai chọn một ngày trong tuần để đi xem phim. Khi đó, có tất cả bao nhiêu kết quả có thể xảy ra của phép thử nghiệm này?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong 1 tuần có 7 ngày: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật

Bạn Mai có thể chọn 1 trong 7 ngày trong tuần.

Vậy có tất cả 7 kết quả có thể xảy ra của phép thử nghiệm.


Câu 2:

Trong một hộp có 1 quả bóng xanh và 8 quả bóng đỏ có kích thước giống nhau. An lấy ra đồng thời 2 bóng từ hộp, hỏi có tất cả bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong hộp có 1 quả bóng xanh, 8 quả bóng đỏ.

An lấy ra đồng thời 2 bóng từ trong hộp, các kết quả có thể xảy ra là:

+ An lấy được 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ;

+ An lấy được 2 quả bóng đỏ.

Vậy có tất cả 2 kết quả có thể xảy ra.


Câu 3:

Mỗi xúc xắc có 6 mặt, số chấm ở mỗi mặt là một trong các số nguyên dương từ 1 đến 6. Số chấm xuất hiện trên mặt của xúc xắc là phần tử của tập hợp:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Một con xúc xắc có 6 mặt: 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm.

Vậy số chấm xuất hiện trên mặt của xúc xắc là phần tử của tập hợp: {1; 2; 3; 4; 5; 6}.


Câu 4:

Trong thùng có 1 quả bóng rổ, 1 quả bóng chuyền và 1 quả bóng đá. An và Bình mỗi bạn chọn lấy 1 quả bóng khác nhau từ thùng. Hỏi có tất cả bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong thùng có: 1 quả bóng rổ, 1 quả bóng chuyền và 1 quả bóng đá

An và Bình mỗi bạn chọn lấy 1 quả khác nhau từ thùng, các kết quả có thể xảy ra là:

Kết quả

An

Bình

1

Bóng rổ

Bóng chuyền

2

Bóng rổ

Bóng đá

3

Bóng chuyền

Bóng rổ

4

Bóng chuyền

Bóng đá

5

Bóng đá

Bóng rổ

6

Bóng đá

Bóng chuyền

Vậy có tất cả 6 kết quả có thể xảy ra.


Câu 5:

Trong một hộp có 2 quả bóng xanh và 8 quả bóng đỏ có kích thước giống nhau. An lấy ra đồng thời 3 bóng từ hộp, hỏi có tất cả bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong hộp có 2 quả bóng xanh, 8 quả bóng đỏ.

An lấy ra đồng thời 3 bóng từ trong hộp, các kết quả có thể xảy ra là:

+ An lấy được 1 quả bóng xanh, 2 quả bóng đỏ

+ An lấy được 2 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ

+ An lấy được 3 quả bóng đỏ

Vậy có tất cả 3 kết quả có thể xảy ra.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận