Dạng 2: Nhận biết một sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm có thể xảy ra có đáp án

  • 185 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối. Trong các sự kiện sau, sự kiện nào chắc chắn xảy ra?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Một con xúc xắc có 6 mặt: 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm.

Xét các sự kiện sau:

+) Sự kiện “mặt xuất hiện có số chấm chia hết cho 7” không thể xảy ra vì số chấm trên mặt con xúc xắc đều nhỏ hơn 7.

+) Sự kiện “mặt xuất hiện có số chấm nhỏ hơn 10” chắc chắn xảy ra vì số chấm trên mặt con xúc xắc đều nhỏ hơn 10.

+) Sự kiện “mặt xuất hiện có số chấm lớn hơn 5” có thể xảy ra vì xúc xắc có mặt có 6 chấm mà 6 > 5.

+) Sự kiện “mặt xuất hiện có số chấm là số nguyên tố” có thể xảy ra vì xúc xắc có các mặt 2 chấm, 3 chấm, 5 chấm mà 2, 3, 5 đều là là các số nguyên tố.

Vậy sự kiện chắc chắn xảy ra là “Mặt xuất hiện có số chấm nhỏ hơn 10.”


Câu 2:

Có các tuyến đường với độ dài như hình vẽ để nối các điểm du lịch A, B và C. Bạn Dương đi từ A qua B rồi đến C. Sự kiện nào sau đây chắc chắn xảy ra?

Có các tuyến đường với độ dài như hình vẽ để nối các điểm du lịch A, B và C. Bạn Dương đi từ A qua B rồi đến C. Sự kiện nào sau đây chắc chắn xảy ra?   A. Quãng đường Dương đi không vượt quá 15 km; B. Quãng đường Dương đi dài 11 km; C. Quãng đường Dương đi dài 14 km; D. Quãng đường Dương đi lớn hơn 13 km.  (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì bạn Dương đi từ A qua B rồi đến C nên độ dài các quãng đường bạn Dương có thể đi là:

5 km + 7 km = 12 km

5 km + 9 km = 14 km

6 km + 7 km = 13 km

6 km + 9 km = 15 km

Xét các sự kiện sau:

+) Sự kiện “Quãng đường Dương đi không vượt quá 15 km” chắc chắn xảy ra vì quãng đường bạn Dương có thể đi đều nhỏ hơn 15 km.

+) Sự kiện “Quãng đường Dương đi dài 11 km” không thể xảy ra vì không có quãng đường nào dài 11 km.

+) Sự kiện “Quãng đường Dương đi dài 14 km” có thể xảy ra vì trong 4 quãng đường Dương có thể đi có quãng đường dài 14 km.

+) Sự kiện “Quãng đường Dương đi lớn hơn 13 km” có thể xảy ra vì Dương có thể đi các quãng đường dài 14 km và 15 km (đều lớn hơn 13 km).

Vậy sự kiện chắc chắn xảy ra là “Quãng đường Dương đi không vượt quá 15 km”.


Câu 3:

Gieo 2 con xúc xắc cân đối và quan sát số chấm xuất hiện ở mặt trên mỗi con xúc xắc. Sự kiện nào sau đây không thể xảy ra?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Một con xúc xắc có 6 mặt: 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm.

+) Sự kiện “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1” không thể xảy ra vì Tổng số chấm nhỏ nhất xuất hiện trên hai con xúc xắc là: 1 + 1 = 2.

+) Sự kiện “Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1” có thể xảy ra vì số chấm xuất hiện trên hai mặt con xúc xắc đều là 1, tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là: 1 . 1 = 1.

+) Sự kiện “Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số lẻ” có thể xảy ra vì nếu số chấm xuất hiện trên hai mặt con xúc xắc đều là số lẻ, tích hai số lẻ là số lẻ.

+) Sự kiện “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số lẻ” có thể xảy ra vì nếu xúc xắc thứ nhất xuất hiện số chấm là số chẵn, xúc xắc thứ hai xuất hiện số chấm là số lẻ. Tổng số lẻ và số chẵn là số lẻ.

Vậy sự kiện không thể xảy ra là “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 1”.


Câu 4:

Trong một hộp có 8 viên bi đen, 2 viên bi trắng. Không nhìn vào hộp, lấy ngẫu nhiên 1 viên bi trong hộp. Xét các sự kiện sau:

Sự kiện 1: Viên bi chọn ra có màu trắng.

Sự kiện 2: Viên bi chọn ra có màu đỏ.

Sự kiện 3: Viên bi chọn ra không có màu vàng.

Sự kiện 4: Viên bi chọn ra có màu đen.

Số sự kiện có thể xảy ra là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong hộp có: 8 viên bi đen, 2 viên trắng

Chọn ngẫu nhiên 1 viên bi.

+) Sự kiện 1 “Viên bi chọn ra có màu trắng” có thể xảy ra vì trong hộp có 2 viên trắng.

+) Sự kiện 2 “Viên bi chọn ra có màu đỏ” không thể xảy ra vì trong hộp không có viên bi màu đỏ.

+) Sự kiện 3 “Viên bi chọn ra không có màu vàng” có thể xảy ra vì viên bi chọn ra có thể có màu trắng hoặc có màu đen.

+) Sự kiện “Viên bi chọn ra có màu đen” có thể xảy ra vì trong hộp có 8 viên bi đen.

Các sự kiện có thể xảy ra: sự kiện 1, sự kiện 3, sự kiện 4

Vậy có 3 sự kiện có thể xảy ra.


Câu 5:

Một hộp bi có 2 viên bi vàng, 3 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ (có cùng kích thước). Không nhìn vào hộp, An lấy một viên bi từ hộp.

Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong hộp có: 2 viên bi vàng, 3 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ.

An lấy một viên bi từ hộp.

Vì trong hộp có bi vàng, bi xanh, bi đỏ nên viên bi được lấy ra có thể là một trong ba màu trên.

Vậy kết luận “An có thể lấy ra viên bi màu vàng” là đúng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận