Trắc nghiệm Toán 6 CD Bài 2. So sánh phân số. Hỗn số dương có đáp án

  • 890 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 513....713 

Xem đáp án

Vì – 5 > - 7 nên 513>713

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 1225....1725

Xem đáp án

1725=1725

Vì – 12 > - 17 nên 1225>1725 hay 1225>1725

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án A: Vì 1123 < 1125 nên 11231125<1

A sai.

Đáp án B: 154156=154156

Vì 154 < 156  nên  154156<1 hay -154-156<1

B đúng.

Đáp án C: 123345<0 vì nó là phân số âm.

C sai.

Đáp án D: 657324>0 vì nó là phân số dương.

D sai.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Chọn câu sai:

Xem đáp án

Đáp án A. Ta có:

23=23=2.83.8=1624

78=7.38.3=2124

1624>2124 nên suy ra 23>78 nên A đúng

Đáp án B: Ta có:

2233=22:1133:11=23

200300=200300=200:100300:100=23

23=23 nên suy ra 2233=200300 nên B đúng

Đáp án C: Ta có:

25<0;196294>025<0<19629425<196294 nên C đúng

Đáp án D: Ta có:

3965=39:1365:13=35

35=35 nên suy ra 35=3965 nên D sai

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Sắp xếp các phân số 2940;2841;2941 theo thứ tự tăng dần ta được

Xem đáp án

Ta có:

+) 28 < 29 nên 2841<2941

+) 41 > 40 nên 2941<2940

Do đó 2841<2941<2940

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận