Trắc nghiệm Toán 6 CD Bài 3. Đoạn thẳng có đáp án

  • 983 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ dưới đây

Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ dưới đây A. MN; MQ; NQ; ML; LP; MP; NP; QL    (ảnh 1)

Xem đáp án

Các đoạn thẳng có trên hình vẽ là:

MN; MQ; NQ; ML; LP; MP; NP; QL

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho G là một điểm thuộc đoạn thẳng HK ( G không trùng với H và K). Hỏi trong ba điểm G, H, K, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Xem đáp án

Vì G là một điểm thuộc đoạn thẳng HK nên G nằm giữa hai điểm H và K.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Cho n điểm phân biệt n2;nNtrong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đoạn thẳng nối hai trong n điểm đó. Có tất cả 28 đoạn thẳng. Hãy tìm n.

Xem đáp án

Số đoạn thẳng tạo thành từ nn điểm phân biệt trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng là

n.n12n2;nN

Theo đề bài có 28 đoạn thẳng được tạo thành nên ta có

n.n12=28nn1=56=8.7

Nhận thấy (n−1) và n là hai số tự nhiên liên tiếp, suy ra n = 8.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Đường thẳng xx′ cắt bao nhiêu đoạn thẳng trên hình vẽ sau

Đường thẳng xx′ cắt bao nhiêu đoạn thẳng trên hình vẽ sau (ảnh 1)

Xem đáp án

Đường thẳng xx′ cắt năm đoạn thẳng OA; OB; AB; MA; MB

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận