Dạng 1: Tìm ước hay bội của một số thỏa mãn điều kiện cho trước có đáp án

  • 740 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tập hợp các ước của 15 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Lấy 15 chia lần lượt cho các số tự nhiên từ 1 đến 15, ta thấy 15 chỉ chia hết cho các số: 1; 3; 5; 15. Do đó, Ư(15) = {1; 3; 5; 15}.


Câu 2:

Tập hợp các bội của 11 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nhân lần lượt 11 với các số 0; 1; 2; 3; … ta sẽ được các bội của 11 là:

B(11) = {0; 11; 22; 33; …}.


Câu 3:

Số tự nhiên x thỏa mãn “16 chia hết cho x và x < 4” là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì 16 chia hết cho x nên x là ước của 16

Ư(16) = {1; 2; 4; 8; 16}

Vì x < 4 nên x\[ \in \]{1; 2}.


Câu 4:

Tập hợp các bội của 7 nhỏ hơn 50 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nhân lần lượt 7 với các số 0; 1; 2; 3; … ta sẽ được các bội của 7 là:

B(7) = {0; 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; …}

Vì x\[ \in \]B(7) và x < 50 nên x\[ \in \]{0; 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49}.


Câu 5:

Trong các số 3; 5; 7; 9; 15; 20; 25, số nào là ước của 18 và nhỏ hơn 10:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì 18 chia hết cho 3 và 9 nên 3 và 9 là ước của 18

Lại có, 3 và 9 là các số tự nhiên nhỏ hơn 10 nên 3; 9 là ước của 18 và nhỏ hơn 10.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận