Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 16: Phép nhân số nguyên có đáp án

  • 753 lượt thi

  • 46 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng và phạt như sau: Một sản phẩm tốt được thưởng 50 000 đồng, một sản phẩm có lỗi bị phạt 40 000 đồng. Chị Mai làm được 20 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm bị lỗi. Chị Mai nhận được bao nhiêu tiền?

Xem đáp án

Đáp án D

Chị Mai nhận được số tiền là: 

20. (+50 000) + 4. (-40 000) = 1 000 000 + (- 160 000) = 840 000 (đồng)

Vậy chị Mai nhận được 840 000 đồng.


Câu 2:

Tính tổng hai tích sau: a = (-2).(-3) và c = (+3).(+2);

Xem đáp án

Đáp án B

a = (-2).(-3) = 2.3 = 6;

c = (+3).(+2) = 3.2 = 6;

suy ra a + c = 6 + 6 = 12


Câu 3:

P là tích của 8 số nguyên khác 0 trong đó có đúng 4 số dương. Q là tích của 6 số nguyên khác 0 trong đó có duy nhất một số dương. Hãy cho biết P và Q là số dương hay số âm.

Xem đáp án

Đáp án A

P là tích của 8 số nguyên khác 0 và có đúng 4 số dương nên 4 số còn lại nguyên âm. 

Mà tích của 4 số nguyên dương là một số nguyên dương, tích của 4 số nguyên âm còn lại cùng là một số nguyên dương. Do đó P dương.

Q là tích của 6 số nguyên khác 0 trong đó có duy nhất một số dương nên 5 số còn lại là số nguyên âm và tích của 5 số nguyên âm cũng là một số nguyên âm. Do đó Q âm.


Câu 4:

Thực hiện phép tính: (-2).29 + (-2).(-99) + (-2).(-30).

Xem đáp án

Đáp án C

(-2).29 + (-2).(-99) + (-2).(-30).

= (-2).[29 + (-99) + (-30)]         

= (-2).[(-70) + (-30)]

= (-2).(-100)

= 2 . 100 = 200.


Câu 5:

Tính:  (-8).(-6)(-125);

Xem đáp án

Đáp án C

(-8).(-6)(-125) = [(-8).(-125)].(-6) = 1 000.(-6) = -6 000;


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận