Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau có đáp án

  • 1034 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chúng mình đã biết 2:5=25, còn phép chia – 2 cho 5 thì sao?

Xem đáp án

Qua bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ trả lời được: 

-2:5=-25=2-5=-25


Câu 2:

Cách viết nào sau đây cho ta một phân số? Cho biết tử và mẫu của phân số đó

-2,54;07;3-8;40

Xem đáp án

+) Vì -2,5 , 4 0 nên -2,54 không là phân số

+) Vì 0; 7 ; 70 nên 07 là phân số

+) Vì 3; -8 ; -8 0 nên 3-8 là phân số

+) Vì 40 có 4; 0 , nhưng mẫu bằng 0 nên 40 không là phân số

Vậy: 07 là phân số, trong đó: 0 là tử số, 7 là mẫu số

3-8 là phân số, trong đó: 3 là tử số, -8 là mẫu số


Câu 4:

Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau | Hay nhất Giải Toán 6 Kết nối tri thức

Xem đáp án

Ý kiến của Tròn là đúng.

Vì mọi số nguyên đều có thể viết được phân số với tử số là chính nó, mẫu số là 1.

Ví dụ: +) Số nguyên 5 có thể viết được dưới dạng phân số là 51

Ngoài ra  5=51=102=153=...

+) Số nguyên -11 có thể viết được dưới dạng phân số là -111;...

Ngoài ra  -11=-111=-222=-333=...

Vậy ý kiến của Tròn là đúng, của Vuông là sai.


Câu 5:

Chia hai hình chữ nhật cùng kích thước thành các phần bằng nhau và tô màu như hình 6.1.

Viết phân số biểu thị phần tô màu trong mỗi hình bên.

Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau | Hay nhất Giải Toán 6 Kết nối tri thức

Viết phân số biểu thị phần tô màu trong mỗi hình bên.

Xem đáp án

a) Hình chữ nhật to chia thành 4 hình chữ nhật nhỏ trong đó có 3 hình chữ nhật nhỏ được tô màu nên phân số biểu thị phần tô màu là 34

b) Hình chữ nhật to chia thành 8 hình vuông nhỏ trong đó có 6 hình vuông nhỏ được tô màu nên phân số biểu thị phần tô màu là 68


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận