Dạng 1: Thực hiện phép tính có đáp án

  • 498 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thực hiện phép tính (–18). (55 – 24) – 28. (44 – 68):

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

(–18). (55 – 24) – 28. (44 – 68)

= (–18). 31 –  28. (–24)

= – (18 . 31) – [– (28.24)]

= –558 – (–672)

= –558 + 672

= 672 –  558

= 114


Câu 2:

So sánh kết quả hai biểu thức A = (55 – 26) – [10 + (–27) – 15] và B = (26 – 6). (–4) + 31. (–7 – 13):

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

A = (55 – 26)  [10 + (–27) –15]

= 29 – 10 + 27 + 15

= 19 + 27 + 15

= 46 + 15

= 61

B = (26 – 6). (–4) + 31. (–7 – 13)

= 20. (–4) + 31. (–20)

= – (20.4) + [– (31.20)]

= –80 + (–620)

= –700

Vậy A > B.


Câu 3:

Số nguyên x thỏa mãn –5 –  (24 – x) = 11 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

–5 –  (24 – x) = –11

24 – x = –5 –  (–11)

24 – x = –5 + 11

24 – x = 6

x = 24 – 6

x = 18

Vậy x = 18.


Câu 4:

Thay dấu “*” bằng một chữ số thích hợp để có (\[\overline { - 14*} \]) : (–11) = 13:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

(\[\overline { - 14*} \]) = 13. (–11) = (–143)

Vậy * = 3.


Câu 5:

Nhận xét nào sau đây đúng về kết quả của phép tính (–651 + 19). (–5181 + 493). (17 – 17):

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

(–651 + 19). (–5181 + 493). (17 – 17)

= (–651 + 19). (–5181 + 493). 0

= 0

Vậy phép tính có kết quả bằng 0.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận