Dạng 1: Thực hiện phép tính có đáp án

  • 596 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thực hiện phép tính (–18). (55 – 24) – 28. (44 – 68):

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

(–18). (55 – 24) – 28. (44 – 68)

= (–18). 31 –  28. (–24)

= – (18 . 31) – [– (28.24)]

= –558 – (–672)

= –558 + 672

= 672 –  558

= 114


Câu 2:

So sánh kết quả hai biểu thức A = (55 – 26) – [10 + (–27) – 15] và B = (26 – 6). (–4) + 31. (–7 – 13):

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

A = (55 – 26)  [10 + (–27) –15]

= 29 – 10 + 27 + 15

= 19 + 27 + 15

= 46 + 15

= 61

B = (26 – 6). (–4) + 31. (–7 – 13)

= 20. (–4) + 31. (–20)

= – (20.4) + [– (31.20)]

= –80 + (–620)

= –700

Vậy A > B.


Câu 3:

Số nguyên x thỏa mãn –5 –  (24 – x) = 11 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

–5 –  (24 – x) = –11

24 – x = –5 –  (–11)

24 – x = –5 + 11

24 – x = 6

x = 24 – 6

x = 18

Vậy x = 18.


Câu 4:

Thay dấu “*” bằng một chữ số thích hợp để có (\[\overline { - 14*} \]) : (–11) = 13:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

(\[\overline { - 14*} \]) = 13. (–11) = (–143)

Vậy * = 3.


Câu 5:

Nhận xét nào sau đây đúng về kết quả của phép tính (–651 + 19). (–5181 + 493). (17 – 17):

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

(–651 + 19). (–5181 + 493). (17 – 17)

= (–651 + 19). (–5181 + 493). 0

= 0

Vậy phép tính có kết quả bằng 0.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận