Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên có đáp án (Phần 2)

  • 265 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đọc các số La mã sau XI;XXII;XIV;LXXXV?

Xem đáp án

Trả lời:

Các số La Mã \[XI;XXII;XIV;LXXXV\] lần lượt là 11;22;14;85.

+ Vì \[X = 10;I = 1\] nên \[XI = 11\]

+ Vì \[X = 10;I = 1\] nên \[XXII = 10 + 10 + 1 + 1 = 22\]

+ Vì \[X = 10;IV = 5 - 1 = 4\] nên \[XIV = 14\]

+ Vì \[L = 50;X = 10;V = 5\] nên \[LXXXV = 50 + 10 + 10 + 10 + 5 = 85\]

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Cho các chữ số 3;1;8;0 thì số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau được tạo thành là

Xem đáp án

Trả lời:

Từ các chữ số 3;1;8;0, để lập ra số tự nhiên nhỏ nhất gồm bốn chữ số khác nhau thì

+ Hàng chục nghìn là chữ số nhỏ nhất và khác 00 nên chữ số hàng chục nghìn là 1.

+ Chữ số hàng trăm là số nhỏ nhất trong ba số còn lại là 0

+ Chữ số hàng chục là 3 và chữ số hàng đơn vị là 8.

Vậy số cần tìm là 1038.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho (a ) là một số tự nhiên thỏa mãn (2 < a < 11 ). Khẳng định nào sau đây sai?

 

Xem đáp án

Trả lời:

a < 12 và 12 < 15 nên a < 15. A đúng.

a > 2 và 2 > 0 nên a > 0. B đúng

a > 0 và a < 15, ta viết lại là 0 < a < 15. C đúng.

D sai vì: các số tự nhiên 2 < a < 11 có số 10. Mà 10 không thỏa mãn 2 < a < 10

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Theo dõi kết quả bán hàng trong một ngày của một cửa hàng , người ta nhận thấy:

+) Số tiền thu được vào buổi sáng nhiều hơn vào buổi chiều

+) Số tiền thu được vào buổi tối ít hơn vào buổi chiều.

So sánh số tiền thu được (đều là các số tự nhiên) của cửa hàng vào buổi sáng và buổi tối.

Xem đáp án

Trả lời:

Số tiền buổi sáng nhiều hơn buổi chiều.

Mà số tiền thu được vào buổi chiều nhiều hơn vào buổi tối vì số tiền thu được vào buổi tối ít hơn vào buổi chiều.

Do đó số tiền buổi sáng nhiều hơn số tiền thu được buổi tối.

Vậy số tiền thu được buổi tối ít hơn số tiền thu được buổi sáng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Tìm chữ số thích hợp ở dấu * sao cho: \[3359 < \overline {33 * 9} < 3389\]

Xem đáp án

Trả lời:

Dấu "*" ở hàng chục.

3 359 và \[\overline {33 * 9} \] và 3 389 đều có chữ số hàng nghìn, hàng trăm và hàng đơn vị bằng nhau nên\[5 < * < 8\] .

Dấu "*" là số 6 hoặc số 7.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận