Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 41: Biểu đồ cột kép có đáp án

  • 823 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Bảng thống kê 9.7 cho biết số bé trai và bé gái được sinh ra trong ba ngày đầu năm 2020 tại một bệnh viện địa phương.

 

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Bé trai

9

6

7

Bé gái

5

6

4

Từ Bảng 9.7, em hãy thay các dấu "?" trong Hình 9.18 bằng số liệu phù hợp. 

Bảng thống kê 9.7 cho biết số bé trai và bé gái được sinh ra trong ba ngày đầu năm

Xem đáp án

Từ bảng thống kê trên ta thấy:

+) Số bé trai được sinh ra trong ba ngày 1; 2; 3 lần lượt là 9, 6, 7 bé (được thể hiện ở cột màu xanh)

+) Số bé gái được sinh ra trong ba ngày 1; 2; 3 lần lượt là 5, 6, 4 bé (được thể hiện ở cột màu hồng)

Bảng thống kê 9.7 cho biết số bé trai và bé gái được sinh ra trong ba ngày đầu năm


Câu 2:

(1) Biểu đồ Hình 9.20 cho biết lượng mưa trung bình các tháng trong năm 2018 tại hai trạm Tuyên Quang và Nha Trang.

Biểu đồ Hình 9.20 cho biết lượng mưa trung bình các tháng trong năm 2018 tại hai trạm

a) Quan sát biểu đồ và cho biết cột màu nào biểu diễn lượng mưa trung bình các tháng năm 2018 tại hai trạm Tuyên Quang và Nha Trang;

b) Kể tên ba tháng có lượng mưa lớn nhất ở mỗi trạm. Từ đó dự đoán thời gian mùa mưa ở các địa phương này.

(2) Quan sát biểu đồ Hình 9.21 và trả lời câu hỏi:

a) Nước nào có chiều cao trung bình của nam cao nhất, thấp nhất?

b) Nước nào có chiều cao trung bình của nữ cao nhất, thấp nhất?

c) Sự chênh lệch chiều cao giữa nam và nữ ở nước nào lớn nhất?

Biểu đồ Hình 9.20 cho biết lượng mưa trung bình các tháng trong năm 2018 tại hai trạm

Xem đáp án

1. 

a) Cột màu xanh và màu cam lần lượt biểu diễn lượng mưa trung bình của các tháng năm 2018 ở Tuyên Quang và Nha Trang.

b) 

+) 3 cột biểu đồ cao nhất thể hiện lượng mưa ở Tuyên Quang là: tháng 5, tháng 7, tháng 8 nên ba tháng có lượng mưa lớn nhất ở trạm Tuyên Quang là : tháng 5, tháng 7, tháng 8.

Thời gian mùa mưa ở Tuyên quang vào mùa các tháng 5, 7, 8.

+) 3 cột biểu đồ cao nhất thể hiện lượng mưa ở Nha Trang là: tháng 10, tháng 11, tháng 12 nên ba ba tháng có lượng mưa lớn nhất ở trạm Nha Trang là : tháng 10 , tháng 11 , tháng 12.

Thời gian mùa mưa của Nha Trang là 10 , 11 , 12.

2. 

a) Nhìn vào cột màu xanh thể hiện chiều cao trung bình của nam ở một số quốc gia châu Á, vì 162, 5 < 170, 7 < 171 < 172 nước có chiều cao trung bình của nam cao nhất là: Nhật Bản

Nước có chiều cao trung bình của nam thấp nhất là : Việt Nam

b) Nhìn vào cột màu xanh thể hiện chiều cao trung bình của nữ ở một số quốc gia châu Á, vì 152,2 < 157,4 < 158 < 160 nên nước có chiều cao trung bình của nữ cao nhất là: Singapore

Nước có chiều cao trung bình của nữ thấp nhất là : Việt Nam

c) Việt Nam có sự chênh lệch chiều cao trung bình giữa nam và nữ là: 

162,1 – 152,2 = 9,9 (cm)

Singapore có sự chênh lệch chiều cao trung bình giữa nam và nữ là: 

171 – 160 = 11 (cm)

Nhật Bản có sự chênh lệch chiều cao trung bình giữa nam và nữ là: 

172 – 158 = 14 (cm)

Hàn Quốc có sự chênh lệch chiều cao trung bình giữa nam và nữ là: 

170,7 – 157, 4 = 13, 3 (cm)

Vì 9,9 < 11 < 13,3 < 14 nên nước có sự chênh lệch chiều cao giữa nam và nữ lớn nhất là Nhật Bản.


Câu 4:

Liệt kê ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất.

Biểu đồ Hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một cửa hàng điện máy trong năm 2018.

Liệt kê ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất

Xem đáp án

Để tìm ra ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất ta chú ý đến các cột màu vàng

Ta thấy cột biểu đồ ở các tháng 5, 6, 7 cao nhất biểu đồ nên ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất là: 5, 6, 7 với số lượng quạt trần tương ứng là 35; 41; 37.


Câu 5:

Liệt kê ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt cây nhất.

Biểu đồ Hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một cửa hàng điện máy trong năm 2018.

Liệt kê ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt cây nhất

Xem đáp án

Để tìm ra ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt cây nhất ta chú ý đến các cột biểu đồ màu xanh.

Ta thấy cột biểu đồ ở các tháng 4, 5, 6 cao nhất biểu đồ nên ba tháng cửa hàng bán được nhiều quạt trần nhất là: 4, 5, 6, với số máy bán được tương ứng là 39, 51, 49.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

5 tháng trước

Hoa Hoa

Bình luận


Bình luận