Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên có đáp án

  • 992 lượt thi

  • 46 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Viết tích sau dưới dạng một lũy thừa: 5.5.5.25

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: 5.5.5.25 = 5.5.5.5.5 = 55.


Câu 2:

Tính 34.53.

Xem đáp án

Đáp án C

34.53 = 27.125 = 10 125.


Câu 4:

Kết quả của phép tính: 719.72:721

Xem đáp án

Đáp án B

719.72:721

719 + 2:721

721:721

721  21 

= 70 = 1.


Câu 5:

Viết số 902 thành tổng giá trị các chữ số của nó bằng cách dùng các lũy thừa của 10.

Xem đáp án

Đáp án C

902 = 9.100 + 0.10 + 2

= 9.102 + 2.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận