Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 1. Điểm và đường thẳng có đáp án

  • 213 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dùng kí hiệu để ghi lại cách diễn đạt sau:

“ Đường thẳng aa chứa điểm M và không chứa điểm P . Điểm O thuộc đường thẳng a và không thuộc đường thẳng b.”

Xem đáp án

Trả lời:

Kí hiệu cho cách diễn đạt “ Đường thẳng aa chứa điểm M và không chứa điểm P . Điểm O thuộc đường thẳng aa và không thuộc đường thẳng b” là:

Ma, Pa, Oa, Ob

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Hình vẽ nào dưới đây thể hiện đúng theo cách diễn đạt: “ Đường thẳng d đi qua các điểm A; B; C nhưng không đi qua các điểm E; F

Xem đáp án

Trả lời:

Cách diễn đạt “ Đường thẳng dd đi qua các điểm A; B; C nhưng không đi qua các điểm E;F được viết dưới dạng kí hiệu là A, B, C d; E, F d

Đáp án A: A, B, Cd; E, Fd nên A sai.

Đáp án B: A, E, Cd; B, Fd nên B sai.

Đáp án C: A, F, E, Cd; Bd nên C sai.

Đáp án D: A, B, Cd; E, Fd nên D đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho hình vẽ sau
Media VietJack

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Trả lời:

Từ hình vẽ:

Điểm Am, An nên A, B, D đúng và C sai.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho hình vẽ sau

Media VietJack

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Trả lời:

Từ hình vẽ:

Điểm Dm, Dn nên D đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho hình vẽ sau

Media VietJack

Đường thẳng n đi qua điểm nào?

Xem đáp án

Trả lời:

Từ hình vẽ:

Đường thẳng nn đi qua các điểm B, C nên đáp án B đúng.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận