Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 5. Góc có đáp án

  • 205 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Trả lời:

Ta có:

 + Góc là hình gồm hai tia chung gốc nên A đúng

+ Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau nên B sai vì hai tia chung gốc chưa chắc đã đối nhau

+ Hai góc bằng nhau có số đo bằng nhau nên C đúng

+ Hai góc có số đo bằng nhau thì bằng nhau nên D đúng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Cho 9 tia chung gốc  (không có tia nào trùng nhau) thì số góc tạo thành là

Xem đáp án

Trả lời:

Số góc tạo thành là \[\frac{{9.\left( {9 - 1} \right)}}{2} = 36\] góc.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cho hình vẽ sau

Media VietJack

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Trả lời:

Góc trên hình là góc \[\widehat {xOy}\], đỉnh O , cạnh Ox  và Oy .

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Kể tên các  góc có trên hình vẽ

Media VietJack

Xem đáp án

Trả lời:

Các góc tạo thành là: \[\widehat {MON};\widehat {NOP};\widehat {MOP}\]

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Kể tên tất cả các góc có một cạnh là OmOm có trên hình vẽ sau

Media VietJack

Xem đáp án

Trả lời:

Các góc cần tìm là: \[\widehat {xOm};\widehat {mOn};\widehat {mOy}\]

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận