Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 1: Quan hệ chia hết và tính chất có đáp án

  • 953 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nếu a không chia hết cho 2 và b chia hết cho 2 thì tổng a + b

Xem đáp án

Trả lời:

Theo tính chất  2: nếu a không chia hết cho 2 và b chia hết cho 2 thì a + b không chia hết cho 2.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Trả lời:

Ta có: 25.10 = 250 nên 25025

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

1560:15 bằng

Xem đáp án

Trả lời:

Media VietJack

Vậy 1560 = 15.104. Hay thương của phép chia 1560 cho 15 là 104.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Trả lời:

199 đều không chia hết cho 2, 3, 7 và 11 nên 199 ̸ 11

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho am và bm và  cm với m là số tự nhiên khác 0. Các số a,b,c là số tự nhiên tùy ý.

Khẳng định nào sau đây chưa đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

(a−b)m sai vì thiếu điều kiện a ≥ b

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận