Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 4. Trung điểm của đoạn thẳng có đáp án (Phần 2)

  • 173 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi:

Xem đáp án

Trả lời:

M là trung điểm của đoạn thẳng AB\[ \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{AM + MB = AB}\\{MA = MB}\end{array}} \right.\]

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Nếu ta có P là trung điểm của MN thì

Xem đáp án

Trả lời:

Ta có P là trung điểm của MN thì \[MP = NP = \frac{{MN}}{2}\]

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho đoạn thẳng AB dài 12cm, M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Khi đó, độ dài của đoạn thẳng MA bằng

Xem đáp án

Trả lời:

Media VietJack

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB  \[ \Rightarrow AM = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}.12 = 6cm\]

Vậy AM = 6cm

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho I là trung điểm của đoạn thẳng MN. Biết NI = 8cm. Khi đó, độ dài của đoạn thẳng MN bằng

Xem đáp án

Trả lời:

Media VietJack

Vì I là trung điểm của đoạn thẳng MN nên

\[IM = IN = \frac{1}{2}MN\]

hay MN = 2.IN = 2.8 = 16cm.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cho đoạn thẳng AB.Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AB và AM. Giả sử AN = 1,5cm. Đoạn thẳng AB có độ dài là?

Xem đáp án

Trả lời:

Media VietJack

Vì N là trung điểm đoạn AM nên\[AN = \frac{1}{2}AM\]

 hay AM = 2AN = 2.1,5 = 3cm

Lại có điểm M là trung điểm đoạn thẳng AB nên ta có 

\[AM = \frac{1}{2}AB\]hay AB = 2AM = 2.3 = 6cm

Vậy AB = 6cm.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận